Regler & villkor


Version 2015:1 gäller från och med 1 augusti 2015.

Som konsument som handlar hos Grafica AB omfattas du av Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


1. Tillämplighet

Graficas Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Konsument gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Graficas publicerade försäljningsvillkor. För företagskunder gäller Allmänna Försäljningsvillkor för Produktleverans – Företag.


2. Produktinformation

Varorna som presenteras på Graficas webbsida utgör del av Graficas sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på webbsidan och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Generell information om produkterna på Graficas webbsida (innefattande information om en produkts egenskap och funktion) lämnas på respektive produktsida. Grafica hänvisar till produktmanualen, alternativt till respektive tillverkare för mer information.


3. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på Graficas webbsida som uppdateras kontinuerligt. Priserna anges i SEK och inkluderar moms.

Grafica äger rätt att ändra priser utan föregående avisering. Mellan Grafica och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden beräknas vid beställning då det framgår vilka fraktsätt som är valbara samt kostnader för detta.

4. Betalningsvillkor

Som kund är du medveten om och accepterar att genomförandet av ett köp på Graficas webbsida innebär ett betalningsansvar.

Betalning kan erläggas med hjälp av banköverföring, PayPal eller kontant betalning vid avhämtning av varor. Varor kommer inte att skickas eller lämnas ut innan betalning har mottagits.

Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta.


5. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Grafica AB accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet, samt godkänner behandling av dina personuppgifter enligt nedan.

Försäljning görs inte till omyndig eller beställare under 18 år.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad "Tack för din beställning" via e-post. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Grafica, erhåller du via e-post en orderbekräftelse rubricerad ”Din order är på väg”. Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.


6. Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att paketet expedieras hos Grafica, dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse. Ändring kan ske per telefon eller per e-post. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd.

7. Leverans

Om en leverans blir försenad meddelar Grafica dig om detta genom meddelande till den e-postadress eller det telefonnummer du angivit. Information lämnas även om ny leveranstid. Du har rätt att häva köpet utan kostnad om du inte accepterar den nya föreslagna leveranstiden genom att kontakta Grafica.

Leverans kan endast ske inom Sverige.

8. Ångerrätt

Vid köp av varor från Grafica AB har du som konsument på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Grafica lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen). Från ångerrätten undantas datorprogram samt ljud- och bildupptagningar då försegling/plombering brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t.ex. serienummer).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du som kund kontakta Grafica, företrädesvis via denna webbsida där du väljer Returer och där skapa ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Du kan också meddela Grafica  om frånträdande av köp genom att fylla i och posta Konsumentverkets blankett till Grafica. Blanketten hittar du här: http://publikationer.konsumentverket.se/sv/publikationer/lagarregler/lagar/2angerblankett.html. Blanketten skickas till Grafica AB på den adress som anges under rubriken ”Kontakta oss” nedan.

Vid utövandet av ångerrätten ska varan återsändas till Grafica inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Grafica.


9. Reklamation

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska, samt att de har förväntade egenskaper. 

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Grafica AB. Reklamation får inte ske senare än 1 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via mitt konto/orderhistorik på Graficas webbsida, där du skapar ett ärende för att erhålla ett returnummer. Syftet med returnumret är att underlätta identifikation och administration av återköpet. Notera att erhållande av ett returnummer inte innebär att reklamationen är godkänd. Varan ska därefter returneras till Grafica. Ditt returnummer är giltigt under 14 dagar, under vilken tid produkten bör ha kommit Grafica tillhanda.

När varan returnerats och reklamationen godkänts kompenserar Dustin home dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932) genoreparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten (inkl. eventuella övriga kostnader).

Grafica kontrollerar/testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt. Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Graficas kostnader för returen.


10. Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, på grund av reklamation eller öppet köp) bör återsändas i originalförpackning eller i annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong). Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig som kund.

Vid utnyttjande av ångerrätt, öppet köp samt reklamation står du kostnaden för retur och du har ansvar för produkten till dess att den kommit Grafica tillhanda.
Returer skickas till Graficas adress enligt Kontakta oss nedan.


11. Transportskador

Det är viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat när du får det. Om ditt paket är skadat, be ombudet göra en notering om skadan vid utlämning eller säg att du inte vill ta emot paketet pga. skadan. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Grafica via telefon. Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Grafica enligt ovan.


12. Ansvar för fel

Graficas ansvar till följd av fel i vara, försening eller skada (såväl direkt som indirekt) är begränsat till vad som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor samt av konsumentköplagen (1990:932).

Grafica AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador, följdskador eller någon annan skada till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, förlust av information eller utebliven vinst i samband med användning av information som finns tillgänglig på Graficas webbsida.


13. Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Graficas webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge dina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar du att den personen äger rätt att lägga beställningar i ditt namn och att du är betalningsskyldig för sådana beställningar. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Grafica om detta och att byta ditt lösenord.


14. Personuppgifter

Genom att skapa ett konto samtycker du till att Grafica behandlar dina personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av Graficas integritetspolicy.


15. Immateriella rättigheter

Innehållet på Graficass webbsida ägs av Grafica. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Grafica AB.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Grafica AB.


16. Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Graficas webbsida möjliggör för besökare att lämna Graficas webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Grafica och Grafica bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Grafica tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Grafica av aktuell webbsida.


17. Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Grafica har som policy att följa ARN:s rekommendationer.


18. Övrigt

Grafica AB kan inte hållas ansvarigt för olägenheter som uppstår på grund av omständigheter utanför Graficas kontroll, såsom krig, krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, extrema väderförhållanden, avbrott i allmänna förbindelser, allmän varubrist, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse.

Grafica förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering. Sådana ändringar tillämpas dock inte på redan ingångna köpavtal.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Graficas webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges. Grafica förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.


19. Kontakta oss

Grafica AB
Post-/ & Besöksadress: Skurugatavägen 10, 575 91 Eksjö
Teleofon: 0381-390 40
E-post: info@grafica.se
Organisationsnummer: 556308-7732